Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami

 

Oferujemy Państwu opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami. Podstawą prawną opracowania jest art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250). Sporządzany przez nas dokument jest zgodny z wymogami ustawowymi, a w jego skład wchodzą m.in.:

 1. Wstęp;

 2. Podstawa prawna;

 3. Cel opracowania;

 4. Metodyka prac i materiały źródłowe;

 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

 • kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

 • liczby mieszkańców,

 • liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

 • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

 • ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy”;

 1. Podsumowanie;

 2. Streszczenie.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy 22 Analizy stanu gospodarki odpadami, co potwierdzają uzyskane referencje.