Badania jakości środowiska

Pomiary hałasu

Oferujemy Państwu akredytowane pomiary hałasu, w szczególności:

 • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. – Załącznik nr 6 (Dz. U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291);

 • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999+Ap1 2002);

 • wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002;

 • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02;

 • pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999 oraz PN-EN ISO 3744:1999;

 • pomiary natężenia ruchu pojazdów wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów;

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.), kabin, obudów maszyn;

 • pomiary czasu pogłosu;

 • pomiary hałasu impulsowego, charakteryzowanego przez równoważny poziom dźwięku.

Ofertujemy także analizy akustyczne SoundPlan w programie SoundPlan 7.2.

Pozostałe badania

Oferujemy także badania dotyczące:

 • jakości powietrza atmosferycznego;

 • jakości wód powierzchniowych;

 • jakości gleb.