Operaty wodno-prawne

Operaty wodnoprawne

Operatu wodnoprawnego to doku­men­t, na pod­sta­wie któ­rego uzy­skuje się pozwo­le­nie wod­no­prawne. Uza­sad­nia on potrzeby wodne danego użyt­kow­nika wód (inwe­stora). Podejmując decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, organ wydający posiłkuje się sporządzonym operatem. Operat stanowi dokument zawierający kompletny mate­riał dowo­dowy dotyczący aspektów prawnych, tech­nicznych i śro­do­wi­skowych. Treść ope­ratu powi­nna być zgodna z pro­jek­tami budow­la­nymi, obowiązującymi przepisami prawa. Operat powinien zawierać niezbędne obli­cze­nia oraz załącz­niki gra­ficzne. Wymagania dotyczące zawartości operatu określone zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 469).

Nasza firma oferuje wykonanie:

  • Ope­ratu wod­no­prawnego na pobór wód powierzch­nio­wych i pod­ziem­nych;

  • Operatu wodnoprawnego na budowę urzą­dze­nia wod­nego;

  • Operatu wodnoprawnego na budowę stawu, zbior­nika rekre­acyj­nego;

  • Operatu wodnoprawnego na odpro­wa­dza­nie ście­ków do wód i do ziemi;

  • Operatu wodnoprawnego na odpro­wa­dza­nie ście­ków do kana­li­za­cji;

  • Operatu wodnoprawnego na odpro­wa­dza­nie wód opa­do­wych do ziemi, wód lub do urzą­dze­nia wod­nego.