Program Ochrony Środowiska oraz raporty z jego realizacji

Program Ochrony Środowiska

 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2017, poz. 519),
a w szczególności:

Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.”

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Programu Ochrony Środowiska (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 02.09.2015 r. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

  1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),

  2. Tworzymy projekt dokumentu,

  3. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz
    z konsultacjami społecznymi,

  4. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,

  5. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Zarządu Powiatu lub Zarządu Województwa,

  6. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu,

  7. Sporządzamy podsumowanie końcowe wraz z uzasadnieniem przyjęcia dokumentacji uchwałą Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy 45 Programów Ochrony Środowiska, co potwierdzają uzyskane referencje.