Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Problem niskiej emisji istnieje na terenie naszego kraju od wielu lat. Pod względem jakości powietrza Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej.
W celu podjęcia walki z niską emisją oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie oraz wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Do głównych założeń Programu należy zaliczyć:

 • poprawę stanu jakości powietrza na terenie JST;

 • ograniczenie zużycia paliw stałych wykorzystywanych w celach grzewczych;

 • ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;

 • promocję alternatywnych źródeł energii (OZE);

 • pozyskanie środków finansowych na realizację Programu ze źródeł zewnętrznych.

W ramach realizacji usługi oferujemy:

 1. Ankietyzację źródeł ciepła na terenie JST w celu określenia stanu aktualnego;

 2. Sporządzenie charakterystyki źródeł ciepła wykorzystywanych na terenie JST;

 3. Obliczenie efektu ekologicznego dla obszaru JST;

 4. Określenie wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji Programu;

 5. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej realizacji Programu;

 6. Określenie zasad formalno-technicznych wdrożenia Programu;

 7. Sporządzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;

 8. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi;

 9. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu;

 10. Uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej.

 11. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy 23 dokumenty z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, co potwierdzają uzyskane referencje.