Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

 

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Od 2009 roku realizujemy ww. usługi w ramach Konkursu Azbest, który organizowany jest rokrocznie przez Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Gospodarki). W ramach ww. konkursu nasza firma oferuje:

 1. Bezpłatne sporządzenie wniosku do Ministerstwa Rozwoju;

 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury);

 3. Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek na temat zagrożeń wynikających
  z użytkowania wyrobów zawierających azbest;

 4. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów
  z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej MR,

 5. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,

 6. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta (lub jego aktualizacji),

 7. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

 8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonej dokumentacji,

 9. Sporządzenie Sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie dotacji.

Wszelkie uzgodnienia, konsultacje, pisma, sprawozdania i wnioski sporządzamy we własnym zakresie, na własny koszt w ramach stosownego upoważnienia. Istnieje możliwość podpisania umowy wariantowej – realizacja usługi tylko w przypadku otrzymania przez JST dotacji z Ministerstw Rozwoju. Opracowanie wniosków przez naszą firmę jest bezpłatne.

Realizujemy także ww. usługi poza trybem konkursowym. Sporządzamy wnioski
o dofinansowanie działań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy 50 Programów usuwania azbestu, co potwierdzają uzyskane referencje.