Programy Rewitalizacji

Programy Rewitalizacji.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777), „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialne, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Informujemy, iż działamy na mocy stosownego upoważnienia, a tworzony dokument zawiera m.in.:

 1. Powiązania Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi;

 2. Charakterystykę obszaru objętego opracowaniem;

 3. Diagnozę sytuacji i czynników kryzysowych;

 4. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego;

 5. Wyznaczenie obszaru poddanego rewitalizacji;

 6. Wyznaczenie działań mających na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych;

 7. Propozycję finansowania działań rewitalizacyjnych;

 8. Monitoring.

W ramach realizacji zadania:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),

 2. Tworzymy projekt dokumentu;

 3. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,

 4. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,

 5. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz Zarządu Województwa oraz innych jednostek opiniujących dokumentację.

 6. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.