Raporty oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko to dokument, który jest niezbędny do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji, która zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi oddziałuje lub potencjalnie może oddziaływać na środowisko. Zakres raportu środowiskowego określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353).

Nasza firma oferuje sporządzenie kompletnego Raportu oddziaływania na środowisko, a także pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Oferujemy także opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzona powinna być dla przedsięwzięć, które mogą:

  • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

  • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Klasyfikacja inwestycji do odpowiedniej kategorii wykonywana jest zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71). W praktyce, kwestia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika z faktu czy dana inwestycja oddziałuje na otoczenie wpływając na okoliczne ekosystemy (wariant „a”), czy też jej oddziaływanie ogranicza się jedynie do terenu inwestycji (wariant „b”).

W przypadku projektów z grupy („a”) zawsze do wniosku dołączamy raport ooś. W przypadku inwestycji z grupy („b”), tj. potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, to urząd wydający decyzję orzeka o tym, czy konieczne jest złożenie raportu ooś. Podczas planowania inwestycji należy sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym od 1 stycznia 2017 roku przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe w przypadku, gdy inwestycja może potencjalnie wpływać na obszar Natura 2000.