Strategie Rozwoju

Strategie Rozwoju

Głównym celem Strategii Rozwoju Gminy/Miasta jest zapewnienie trwałego, zintegrowanego, logicznego i spójnego rozwoju miasta lub gminy w oparciu o realne uwarunkowania i rzeczywiste potencjały.

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Strategii Rozwoju (lub jej aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.

Proces tworzenia Strategii Rozwoju powinien obejmować:
 1. Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, a dokładniej sprecyzowanie:

 • diagnozy stanu istniejącego w poszczególnych obszarach z określeniem trendów rozwojowych,

 • opracowanie szczegółowej metodyki analizy,

 • określenie priorytetów i hierarchizacja celów rozwojowych,

 • przeprowadzenie analiz, określenie misji, wizji i strategicznych celów rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów Unii Europejskiej w okresie finansowym 2014 – 2020,

 • analizę SWOT dla poszczególnych obszarów planowania strategicznego.

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych nad projektem Strategii;

 2. Opracowanie projektu Strategii.

W ramach realizacji zadania:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),

 2. Tworzymy projekt dokumentu;

 3. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,

 4. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,

 5. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz Zarządu Województwa.

 6. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.