Oferta

 

Analiza stanu gospodarki odpadami

Oferujemy Państwu opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami. Podstawą prawną opracowania jest art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 t.j.). Sporządzany przez nas dokument jest zgodny z wymogami ustawowymi, a w jego skład wchodzą m.in.:

 1. Wstęp;
 2. Podstawa prawna;
 3. Cel opracowania;
 4. Metodyka prac i materiały źródłowe;
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  • liczby mieszkańców,
  • liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
  • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 6. Podsumowanie;
 7. Streszczenie. 


W latach 2009-2018 wykonaliśmy ponad 40 Analizy stanu gospodarki odpadami, co potwierdzają uzyskane referencje.