Oferta

 

Program Ochrony Środowiska oraz Raporty z jego realizacji

Program Ochrony Środowiska

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.), a w szczególności:

„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.”

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Programu Ochrony Środowiska (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 02.09.2015 r. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),
 2. Tworzymy projekt dokumentu,
 3. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,
 4. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,
 5. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Zarządu Powiatu lub Zarządu Województwa,
 6. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu,
 7. Sporządzamy podsumowanie końcowe wraz z uzasadnieniem przyjęcia dokumentacji uchwałą Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.


W latach 2009-2018 wykonaliśmy ponad 60 Programów Ochrony Środowiska, co potwierdzają uzyskane referencje.


Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2018.799 t.j.), a w szczególności:

 „Art. 18. 2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska (lub jego aktualizacji), zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 02.09.2015 r. Informujemy, iż na mocy stosownego upoważnienia, na własny koszt i we własnym zakresie:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (ankietyzacja podmiotów współodpowiedzialnych za realizację dokumentu),
 2. Pozyskujemy dane na temat jakości środowiska, w celu przedstawienia trendów zmian środowiskowych w okresie realizacji Programu;
 3. Tworzymy projekt Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
 4. Prezentujemy wyniki wykonanych prac w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Powiatu.


W latach 2009-2017 wykonaliśmy ponad 40 Raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska, co potwierdzają uzyskane referencje.

Wycena zleceń:
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu