Oferta

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – oferta wstępna

Planowanie w zakresie racjonalnego gospodarowania energią jest jednym z obowiązków gmin wynikających z zapisów ustawy Prawo Energetyczne. Podstawę prawną dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta stanowi art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755  t.j.). Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (lub jego aktualizacji) wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.  Informujemy, iż działamy na mocy stosownego upoważnienia, a tworzony dokument zawiera m.in.:

 1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
 3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
 4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
 5. zakres współpracy z innymi gminami.


W ramach realizacji zadania:

 1. Gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentu (kompleksowa ankietyzacja),
 2. Tworzymy projekt dokumentu;
 3. Przeprowadzamy procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi,
 4. Sporządzamy Prognozę oddziaływania na środowisko,
 5. Uzyskujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz Zarządu Województwa.
 6. Prezentujemy finalną wersję opracowanego dokumentu w postaci prezentacji multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.

Wykonujemy Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie całego kraju, co potwierdzają uzyskane referencje.

Wycena zleceń:
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu